ZO ČSOP Bílé Karpaty
Český svaz ochránců přírody, základní organizace 58/06 Bílé Karpaty
Dnes je středa 22. 11. 2017, svátek má Cecílie.

Aktuality

18. března 2017 se uskuteční tradiční jarní řez dřevin, tentokrát v Louce.

18. června se konalo Setkání s přírodou.

Od 8. do 12. 8. 2016 se konal Příměstský tábor Karpaťáček.

Nová kolekce triček.

Nová nákupní taška.

Vyzkoušejte náš nový E-shop.

V prosinci 2014 vyšel dotisk velmi úspěšné knihy Ovoce Bílých Karpat. Ovoce Bílých Karpat

Sbírka "Přispějte k obnově luk v Pomoraví!" v rámci kampaně Místo pro přírodu právě probíhá. Bližší inforamce o sbírce na www.obnovaluk.cz.

Anketa

Čtete časopis
Bílé-Biele Karpaty?

Ano (59.3%)
pruh
Ne (17.6%)
pruh
Neznám ho (23.1%)
pruh

Celkem hlasů: 4724


Logo Blíž přírodě

Facebook

GIVT

logo-mpp

Pozemkový spolek

NPR Čertoryje Pozemkový spolek Čertoryje při ZO ČSOP Bílé Karpaty byl akreditován 10. června 1999 Radou pro pozemkové spolky České republiky, ale naše aktivity v oblasti péče o chráněná území probíhaly již dříve před vznikem této Rady. Název Pozemkového spolku Čertoryje vznikl dle prvního území, o které se naše organizace začala starat. V současné době jsou naše zájmová území nejen v Bílých Karpatech, ale i v Pomoraví.

Historie a péče o NPR Čertoryje

Likvidace náletu v roce 1986 Národní přírodní rezervace (NPR) Čertoryje je jedním z nejcennějších území Bílých Karpat. I s ochranným pásmem se rozkládá na ploše 695 ha v katastrálních územích Hrubá Vrbka, Kněždub a Tvarožná Lhota, v nadmořské výšce 320 - 584 m. Rozsáhlé květnaté louky s rozptýlenými duby, lipami a břeky vytvářejí dojem anglického parku.

V roce 1986 začaly první snahy naší organizace o údržbu území NPR Čertoryje. Za pomoci brigádníků byly likvidovány náletové dřeviny a na uvolněných plochách bylo obnoveno pravidelné kosení. Během patnácti let se takto podařilo zrestaurovat více než 40 ha květnatých luk. V roce 1997 převzala ZO ČSOP Bílé Karpaty veškerá uživatelská práva na celou výměru NPR (včetně ochranného pásma) a zavázala se garantovat komplexní péči o toto území. Postupně naše organizace uzavírá smlouvy s jednotlivými vlastníky pozemků v rámci pozemkového spolku.

Od roku 2000 do 2003 jsme na údržbě celého území spolupracovali s firmou Ekoprogres, s.r.o. a finanční prostředky byli zajištěny ze Státního fondu životního prostředí. V tomto období se provádělo kromě pravidelného kosení i hodně kritizované kácení suchých či nemocných stromů napadených tracheomykózou.

V roce 2004 došlo k zásadním změnám ve vlastnických vztazích. Pozemky v ochranném pásmu NPR Čertoryje v k.ú. Tvarožná Lhota a Hrubá Vrbka, které nebyly vykoupeny do vlastnictví státu v užívání Agentury ochrany přírody a krajiny nebo které jsme neměli v přímém pronájmu od vlastníky pozemků, jsme vrátili zemědělským subjektům (Živě s.r.o. a Žerotínu a.s), protože jsme nebyli schopni zajistit finanční prostředky na jejich údržbu.

V roce 2005 jsme si v užívání ponechali všechny pozemky v k.ú. Kněždub a malou část pozemků v k.ú. Tvarožná Lhota a Hrubá Vrbka. Finanční prostředky na zajištění managementu byly využity zemědělské dotace SAPS a dále prostředky PPK a MAS. Od tohoto roku má naše organizace Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

V letech 2006 až 2010 celé území NPR Čertoryje v k.ú. Kněždub o výměře cca 320 ha bylo předáno do užívání soukromému zemědělci Františku Žákovi, a ochranné pásmo v k.ú. Tvarožná Lhota o výměře cca 30 ha bylo předáno soukromému zemědělci Petru Říhovi, kteří zajišťovali údržbu celého území a financování ze zemědělských dotací v rámci Agroenvironmentálních programů MZe. Naše organizace měla s těmito zemědělci uzavřenou smlouvu o odborné spolupráci při údržbě tohoto území. Pouze pozemky ve vlastnictví státu v k.ú. Hrubá Vrbka byly udržovány naší organizací z prostředků Majetek státu a zemědělských dotací.

V roce 2011 došlo k dalším velkým změnám. Území NPR Čertoryje v k.ú. Kněždub bylo rozděleno mezi dva subjekty – naši organizaci a soukromého zemědělce Františka Žáka.

Nyní naše organizace hospodaří v NPR Čertoryje na polovině území v k. ú. Kněždub a malé části území v Hrubé Vrbce. Financování v roce 2011 bylo zajištěno prostřednictvím zemědělských dotací (pozemky jsou registrovány v systému LPIS) a Programu péče o krajinu MŹP. A od roku 2012 je údržba financována také z projektu LIFE Motýli ČR-SR.

Pozemky na území NPR Čertoryje jsou i nadále od vlastníků parcel prostřednictvím Správy CHKO Bílé Karpaty vykupovány do vlastnictví státu.

NPR Zahrady pod Hájem a genofondový sad

Součástí Pozemkového spolku Čertoryje je i plocha genofondového sadu v NPR Zahrady pod Hájem.

Sad starých krajových odrůd se nachází v k.ú. Velká nad Veličkou o výměře cca 1,98 ha. Jsou zde vysázeny slivoně, hrušně, jabloně a několik kusů dalších odrůd, oskeruše, mišpule aj.

Naše organizace je od roku 2011 registrována jako Ekologický prodnikatel a produkty ze sadu mají certifikát BIO – Produkt ekologického zemědělství CZ-BIO-003.

Bližší informace k sadu naleznete na našich stránkách v odkazu Záchrana ovocných dřevin.

Od roku 2012 naše organizace získala uživatelská práva na 28 ha travních porostů na území NPR Zahrady pod Hájem a bude provádět management tohoto území.

Rybníky

Jedná se o mokřad v lokalitě Dlouhé klíny pod Radošovem v k.ú. Blatnice pod Sv. Antotnínkem o výměře 2,4 ha. V roce 2010 jsme na toto území měli souhlas o údržbě tohoto území a od roku 2011 máme uzavřenou smlouvu o nájmu pozemků s vlastníkem pozemku. Vzhledem k tomu, že pozemek bývá často podmáčený, je jeho údržba značně obtížná a dá se provádět pouze po delším období sucha.

Vlčí hrdlo

Pozemky nedaleko Bzence, na nichž se snažíme obnovit původní nivní louky a staré říční rameno. Území leží na pravém břehu dnes zregulovaného potoka Syrovinka, v sousedství rozsáhlého lesního komplexu Bzenecká doubrava v ptačí oblasti.

V 70. letech 20. stol. však byly louky rozorány a od té doby využívány jako pole. Po povodních v roce 1997 došlo v této oblasti ke zvýšení hladiny podzemní vody. Některá místa zůstala trvale podmáčena, což značně komplikuje jejich další obhospodařování. Tím se nabídla jedinečná možnost obnovit původní louky.

Od roku 2009 Český svaz ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu pozemky na Vlčím hrdle postupně vykupuje.

Bližší informace na www.obnovaluk.cz.

Staré hory

Lokalita Staré hory u Sudoměřic je jedním ze dvou nalezišť kriticky ohrožené violky vyvýšené v Bílých Karpatech. Pozemek o výměře 0,07 ha byl úplně zarostlý náletem dřevin, který byl na jaře 2012 vyčištěn a obnoveno zde pravidelné kosení.

© 2017 ZO ČSOP Bílé Karpaty | Vytisknout | Nahoru