Vzdělávací a informační středisko
Bílé Karpaty, o.p.s.
Tořič Tořič English Pro děti Časopis TOPlist

Logo JMK
IP BK


Logo MŽP


Logo Líska

Výukové programy pro střední školy

Matka Příroda

Programy doplňují standardní výuku a navazují na tématické okruhy RVP. Vedou k uvědomění si základních ekologických problémů a k rozšíření znalostí o přírodě v blízkém okolí bydliště,
i o ekologických problémech v globálním měřítku. Obsahují herní a diskusní aktivity s použitím netradičních forem výuky. Programy jsou prováděny buď přímo ve třídách nebo v budově našeho střediska.
Realizace je možná v dopoledních i odpoledních hodinách - po předchozí dohodě. Termíny programů je nutno sjednávat v předstihu.
Délka programů je 45 - 60 minut, není-li uvedeno jinak.

Minimální počet je 15 žáků na jednoho lektora, maximální 30.

V případě nižšího počtu je nutné doplatit do počtu 15 žáků.

Cena programů pro školní rok 2013/2014 činí:

Odborná pomoc

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty je organizace úzce spolupracující se Správou chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Českým svazem ochránců přírody, především ZO ČSOP Bílé Karpaty. Naši pracovníci dobře znají prostředí Bílých Karpat a jsou odborně zdatní. V rámci práce s mládeží a širší veřejností nabízíme i konzultace a pomoc při zpracování témat studentských odborných maturitních prací a odborných prací v rámci SOČ. Studenti mohou využít i naši knihovnu, která obsahuje množství publikací se zaměřením na přírodní vědy (botanika, zoologie, geologie), obecnou ochranu přírody, environmentální výchovu a region Bílých Karpat.


Projektové dny

Nabízíme pomoc při přípravě a realizaci projektových dnů.

Objednávky doporučujeme dohodnout s dostatečným předstihem.


Objednávky výukových programů

Doporučujeme programy objednávat co nejdříve, název programu je možno upřesnit dodatečně. Termíny se totiž poměrně velmi rychle zaplní.

Výukové programy

Tajemství louky

Výukový  program nás zavede na místa bělokarpatských luk, kde se naučíme poznávat základní druhy rostlin a živočichů. Pochopíme roli člověka při vzniku a vývoji luk. Zvládneme základní činnosti související s péčí o louky a povzbudíme vnímání estetických hodnot luční krajiny.
Délka programu 180 min. (jednodenní)
Délka programu 360 min. (dvoudenní)
Objednat program

Ekoznačky

... aneb Ekologicky šetrný výrobek. Také vám při nákupu jde hlava kolem ze všech těch značek na obalech? Co vlastně znamenají? Dá se jim věřit? Základní informace o značení ekologicky šetrných výrobků a o třídění a recyklaci odpadů.
Pracovní listy, tematické hry, odpady.
Objednat program

Chráněná území ČR

Cílem programu je uvedení hlavních důvodů a principů ochrany přírody. Znáte chráněné krajinné oblasti a národní parky v ČR? Víte, co znamená zkratka ÚSES? Jaké jsou příklady střetu zájmů - ochrana přírody versus ekonomický rozvoj?
Projekce obrázků, tematické hry.
Objednat program

Od plamínku k žárovce

Lidé jsou závislí na zdrojích energie. Její výroba ovlivňuje naše životní prostředí a proto je potřeba ji využívat s rozmyslem. Které zdroje energie máme k dispozici? Může mít výroba energie negativní dopady na životní prostředí? Vyčerpáme energetické zdroje? Jakým způsobem bychom měli hospodařit s energií? Pokusíme se na tyto otázky najít odpovědi.
Projekce obrázků a krátkého filmu, tematické hry a soutěže.
Objednat program

Život v řece Moravě

Seznámení se se zajímavými jevy v povodí řeky Moravy - meandry, slepá ramena, lužní lesy. Příčiny vzniku povodní a způsoby jak jim zabránit. Podrobný pohled do života ryb. Části rybího těla, rybí pásma, hravé představení základních druhů ryb. Nahlédnutí do bobřího soukromí. Povídání o bobří rodině, hradech, hrázích, ohryzech, castoreu.
Plátna, obrázky, tematické hry, přírodniny.
Délka programu 90 min.
Objednat program

Lilie Lilie Lilie Nahoru